උසස් නිළධාරී මහත්වරුන්ගේ අවධානය සදහා.

ගම්පොළ උසාවියේ රාජකාරියට යන රාළහාමිට උසාවියේ රෙජිස්ට්‍රාර් නෝනා නිතරම උසාවියට බල්ලො එනවා ඒ බල්ලො උසාවිය ජරා කරනවා. ඒවා බලන්නෙ නැද්ද රාළහාමි කියමින් බල්ලන් එළවන ලෙසට ඔහුට නිතර පවසා ඇත.

එහෙත් එම නිළධාරියා එය තමන්ට අයිති රාජකාරියක් නොවන බව පවසා ඒ බව මුරකරුට හෝ කම්කරුවාට දැනුම් දෙන්නම් කියා පවසා ඇත.

එයට අමනාප වූ රෙජිස්ට්‍රාර් නෝනා එම නිළධාරියාට රාජකාරිය සම්බන්ධව නිතර විවේචනය කරමින්, උසාවියේ පැමිණිලි කර ඇත.

පසුව එම නිළධාරියා තමන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට බැදී සිටින බවත් අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අයට තමන්ගේ රාජකාරිය සොයා බලන්න අයිතියක් නැති බවත් එයට පොලීසියේ උසස් නිළධාරීන් පැමිණෙන බවට සහෝදර නිළධාරීන් සමග පවසා ඇත.

එය කෙසේ හෝ උසාවියේ කෙනෙක් එය රෙජිස්ට්‍රාර් නෝනා හට  පවසා ඇත පසුව රෙජිස්ට්‍රාර් නෝනා අර නිළධාරියාට දොස් පවරා ඇත.

ඉන් පසුව එම පොලිස් රාළහාමි තමන්ට බල්ලන් එලවීමට නියෝග නොමැති බවට පවසා ඇත එයට උරණවූ රෙජිස්ට්‍රාර් නෝනා පොලිසියට පැමිණිලි කර එම නිළධාරීයාට එම ස්ථානයෙන් වෙනත් රාජකාරියකට මාරු කර ඇත.

අධිකරණ ඇමතිතුමියනි – පොලිස් භාර ඇමතිතුමනි මෙය හරිද සාධාරණද…???
එසේ කළාම පොලිස් නිළධාරියාට නැවත රාජකාරියක් කළ හැකිද…???
ඉහළ නිළධාරින් මේවට වගකිවයුතුයි.

උපුටාගැනීමකි