විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස දීර්ඝ කර ඇති බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය විසින් කාලයක සිට සිදුකරන ලද ඉල්ලීම් සලකා බලා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් මෙම තීරණය ගත් බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව විශ්වවිද්‍යාලවල සේවය කරන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විශ්‍රාම යෑමේ වයස රජයේ නිලධාරීන්ට ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට  සමාන වන ලෙස  විශ්ව විද්‍යාල පනතේ ඊට අදාළ වගන්ති සංශෝධනය කර ඇති බව සඳහන්ය.

එම සංශෝධන අනුව විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩල විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව අවුරුදු 55 සිට 60 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

කෙසේවෙතත් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ විශ්‍රාම ගැන්වීමේ වයස් සීමාව තවදුරටත් අවුරුදු 65ක් වන බව උසස් අධ්‍යාපන  අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.