සමාජයේ හා අන්තර්ජාලය තුල දැඩි ලෙස විවේචනයට පත් වී ඇති විමල් වීරවංස මහතා අනුන්ගේ පහනින් එලිය බැලීමට ගොස් නැවතත් අමාරුවේ වැටී ඇතිබව අපහට වාර්තාවනවා. විමල් වීරවංස මහතා මෙසේ දැඩිසේ විවේචනයට ලක්වී ඇතිතේ පසුගිය දින පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ඉදිරිපිට පවතී විරෝධතාවයට බලෙන් කඩාවැදී මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත්කිරීමට යාමේදීයි.

පසුගියදා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් අතිශය අසාධාරණ ලෙස ඉවත් කරනලද  දිවි නැගුම නිලධාරින් විසින් පාර්ලිමේන්තු වටරවුම ඉදිරිපිට සිදුකරන ලද උත්ගොෂණයට බලෙන් කඩා වැදුණු විමල් වීරවංස එය උපයෝගීකරගන මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත්කිරීමට යාමේදී මේසේ පිරිස හු කියා ඇති බව වාර්තාවනවා පිරිසගේ දැඩි විවේචනය හා හු හඬ හමුවේ විමල් වීරවංස මහතා හොර්පාරෙන්ම එතනින් මාරුවී ඇතිබව වාර්තා වනවා