මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්ගේ සභාපතිත්වයෙන් මහින්ද පිළ ආරම්භ කළ නව පක්ෂයට තමන්ගේ කිසිම සබඳතාවයක් නොමැති බවත් එය සියළු දෙනාගේ එකඟතාවයෙන් ආරම්භ කළ පක්ෂයක් නොවන බවත් කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසයි.