යෝජිත නව දේශීය ආදායම් පනත මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ බදු කරණය සරල කරන අතර ඉදිරියේදී එය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ආයෝජකයන්ට මිත්‍රශීලි පනතක් වනු ඇතැයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පැවසුවා.
වර්තමානයේ පවත්නා ශ්‍රී ලංකාවේ බදු ක්‍රමය ඉතා සංකීර්ණ එකක් වන අතර එය අර්ථකථනය කිරීම නව ආයෝජකයින්ට ඉතා දුෂ්කර එකක් වී ඇතැයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙනවා.
නව පනත මගින් බදු ක්‍රමය පුළුල් කර අන්තර්ජාතිකව පිළිගැනීමකට ලක්වූ දේශසීමාන්තර වාණිජ කටයුතුවලට අදාළ ප්‍රතිපත්තීන්ද ඇතුළත් කර ඇතැයි ද සඳහන් කළා.