ඉදිරියේදී අවදානම් ස්ථානවල ඉදිකිරීම් සිදුකිරීමට අවසර ලබා නොදෙන බව මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා පවසයි.
එවැනි ස්ථානවල දිරිකිරීම් සිදුකරන්නේ නම් එම ඉදිකිරීම් අදාළ ආපදා තත්වයන්ට ඔරොත්තු දෙන ආකාරයට සකස් විය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කරයි.
හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති කමිටු රැස්වීමකදී මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ය.