සයිටම් අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ (24) රජයේ වෛද්‍ය වරුන්ගේ සංගමය සමග පැවති සාකච්ඡාවේ දී ජනාධිපති තුමාගේ ස්ථාවරය පර්කාශ කර  ඇති අතර වෛද්‍ය සංගමය

සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියත්මක කරන තීරණ එහි පැහැදිළිව දක්වා තිබෙනවා.

එම ලියවිල්ල පහතින් දැක්වෙනවා.

උපුටාගැනීම නෙත් නිව්ස්