රජයේ රැකියාවල පුරප්පාඩු සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පිටවූ උපාධිධාරි බදවා ගන්නා ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අදාල අංශ වෙත උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.
උපාධිධාරින්ට රැකියා ලබා දීමේ මූලික පියවර ලෙස ලබන වසරේ සිට රජයේ රැකියා ඔවුන්ට ලබා දෙන ලෙස ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
විශ්ව විද්‍යාලයන්ගෙන් පිටවන උපධිධාරින්ට රැකියා හිමිවිය යුතු බවත් ඔවුන් උපාධිය ගෙන රැකියා නොමැතිව නිවසේ සිටිනා කාලය මාස හයකට සිමා විය යුතු බවත් අගමැතිවරයා දුන් උපදෙස්වල වැඩිදුරටත් සදහන්වේ.
අගමැතිවරයා ආර්ථික කටයුතු හා මුල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ නිලධාරින්ට උපදෙස්දී ඇත්තේ උපාධිධාරින් කුමන හෝ ක්ෂේත්‍රයක රැකියාලාභින් විය යුතු අතර ඊට අවශ්‍ය පියවරයන් ගත යුතු බවය.