උමා ඔය ගැටලුව සම්බන්ද රජයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරීම අද දහවල් 12.30 ට විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශයේ සිට සජීවීව පහතින්  නරබන්න