අද වනවිට මුළුමහත් ශ්‍රී ලංකාවේම අන්දොලනත්මකව කතාකරන මෙන්ම වර්තමාන ආණ්ඩුවට කොන්දේසි විරහිතව චෝදනා කරන උමා ඔය සහ සයිටම් කතාවේ සැබෑ නිරුවත පිළිබද කිසිවෙක් කතා නොකරයි .

එහෙත් මේ අසාර්ථක වියාපෘති දෙකම එක්පාර්ශවයකගේ පමණක් අත්තොනෝමතික තීරණ මත ක්‍රියාත්මක වූ හිතුවක්කාර වියපෘතින්ය .

පහත VIDEO වෙන් මේ බව මනාවට විවරණය වේ .