මොරටුව හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති සුජිත් පුෂ්පකුමාර විසින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ විසින් ඒවා තිබූ ලිපිය හිටපු  පුළුස්සා දැමුවේ ඇයි?
අද දින පළාත් පාලන නියෝජිතයින් සහ නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරුන් එක්ව විශේෂ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් මොරටුව රන්දිය හොටෙල් හීදී පවත් වන ලදී.
එහිදී පුළුල් අවධානය යොමු කර සිටියේ එක බද්ධ විපක්ෂය විසින් සියළු පළාත් පාලන නියෝජිතයින්ට ආණ්ඩුව පිලිබඳවත් වර්තමාන දේශපාලන තත්වය පිළිබඳවත් සඳහන් කොට ඒවා තිබූ ලියවිල්ල සම්බන්ධවයි.
එහිදී අදාළ ලියවිල්ල දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරමින් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සියළු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ශ්‍රී ල නි පක්ෂය දෙකඩ කිරීමට ගන්නා උත්සාහය පිළිබඳව දැඩි අප්‍රසාදය පල කර සිටියේය.
එහිදී  සිදුවූ විශේෂිත කාර්යය වුයේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් පළාත් පාලන නියෝජිතයින්ට යොමු කල අදාළ ලියවිල්ල මොරටුව හිටපු නියෝජ්‍ය නගරාධිපති සුජිත් පුෂ්පකුමාර මහතා විසින් ප්‍රසිද්ධියේ පුළුස්සා ශ්‍රී ල නි පාක්ෂිකයින් ලෙස විරෝධතාවය පල කිරීමයි.
WhatsApp-Image-20160719(1) WhatsApp-Image-20160719(2) WhatsApp-Image-20160719(3) WhatsApp-Image-20160719