ඔබාමාගේ දුව විලිසංගයක් නැතුව හංගන තැනක් පෙන්නා ලොව කළඹයි