ඔබාමාගේ දුව විලිසංගයක් නැතුව හංගන තැනක් පෙන්නා ලොව කළඹයි

 

LEAVE A REPLY