ඔෂධී හිමාෂා චාවින්දි කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට ගොසිප් මවන චරිතයක්. පසුගිය දිනක ඔෂධී සිය සැමියා සමග වැලිගම Bay Marriott Resort and Spa එකට ගිහිල්ලා අපූරු ඡායාරූප පෙළක් ලබා ගෙන තිබුණා.

තරමක වෙනස් ආකාරයෙන් ලබා ගත් මෙම ඡායාරූප පෙළ ඡායාරූප ගත කර තිබුණේ දිය යට දී. කෙසේ වෙතත් ඔෂධීගේ රසිකයන් මෙම ඡායාරූප පෙළට ලබාදීලා තිබුණේ උණුසුම් ප්‍රතිචාරයක්..

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින්..