ක්‍රියාකාරීව කටයුතු නොකරන ආසන සංවිධායකවරුන් ඉවත් කර නව ආසන සංවිධායකවරුන් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රතිසන්ධාන ක්‍රියාවලිය යටතේ මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

ඇතැම් ප්‍රදේශවල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආසන සංවිධායකවරුන් ආසන බල මණ්ඩල පිහිටුවා නොමැති බවට ද තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බව මහින්ද අමරවීර අමත්‍යවරයා පවසයි.

එවැනි ආසන සංවිධායකවරුන් ඉවත් කර නවකයින්ට අවස්ථාව ලබාදීමට කටයුතු කරන බව මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.