කොළඹ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය නගරය සඳහා වු ත්‍රෛයි පාර්ශ්වික ගිවිසුමට මීට ටික වේලාවකට පෙර අත්සන් තැබුණි.

මීට පෙර කොළඹ වරාය නගරය ලෙස හැඳින් වූ මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා නව ගිවිසුමකට අද අත්සන් තැබුණේ මෙරට ආර්ථිකයට ඵලදායී වු ප්‍රතිලාභ සුරක්ෂිත කිරිම සදහා බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ව්‍යාපෘතියට අද රජය වෙනුවෙන් මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය අත්සන් තැබු අතර තෙවන පාර්ශ්වකරු ලෙස ව්‍යාපෘති සමාගම ගිවිසුමට අත්සන් කළේය.