කොළඹ වරායේ බහලුමකින් දුමාරයක් පිටවීම හේතුවෙන්  හදිසියේ ගිනි නිවීමේ ඒකක කැඳවන්නට කටයුතු කර තිබෙනවා.

කොළඹ වරායේ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කළේ කිසියම් රසායනික ද්‍රව්‍යක් හේතුවෙන් මෙම දුමාරය පිටවෙන බවට සැක කරන බවයි.

කෙසේවෙතත් අදාළ ගිනි නිවීමේ ඒකක එම ස්ථානයේ පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බවත් සඳහන් කළා.