ජනපති  දියණිය චතුරිකා සිරිසේන මැතිණියගේ මුලිකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබන ප්‍රජා සත්කාරක වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් අදියරක් ඇඹිලිපිටිය මුලික රෝහලේදී පැවැත්වුනා.

එහිදී චතුරිකා සිරිසේන මැතිණියගේ ඉල්ලීමකට අනුව ප්‍රදේශයේ ධානපතියකු වන දෙශ ශක්ති ආචාර්‍ය ධනවර්ධන ගුරුගේ මහතාගේ අනුග්‍රහයෙන් ඇඹිලිපිටිය මුලික රෝහලට අවශ්‍ය ඇඳන් තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීමක්ද සිදුවුනා.

මෙහිදී රෝහලට ලබා දුන් ඇදන් තොගයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 25ක් පමණ වන අතර රෝහලේ පවතින අනෙකුත් අඩු පාඩු පිළිබඳවද චතුරිකා සිරිසේන මැතිණිය සොයා බලනු ලැබූ අතර ඉදිරියේදී එම ගැටළු විසදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවද පවසා සිටියා.

ambilipitiya-24 ambilipitiya-28 ambilipitiya-32