ජනාධිපතිවරයාගේ ලබන වසරේ වැය ශිර්ෂය මේ වසරට වඩා රුපියල් මිලියන හාරදහසකින් ඉහළ ගොස් ඇති බවට විවිධ මාධ්‍ය වාර්තා පළ වී තිබේ.
2017 ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයේ මුදල් සම්පූර්ණයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වැය කෙරෙන මුදල් නොවන අතර ලබන වසර ස`දහා ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් වෙන් වූ මුදල වන්නේ රුපියල් මිලියන 751 කි.
එම මුදලිනුත් රුපියල් මිලියන 400 ක් පසුගිය රජය විසින් වැඩ ආරම්භ කරන ලද යාපනය සහ ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති මන්දිරවල ඉදිකිරීම් ස`දහා වෙන් කර ඇති අතර එම මන්දිරවල ඉදිකිරීම් 80% පමණ අවසන් කර ඇති බැවින් එය නවතා දැමීම මහජන මුදල් අපතේ යැවීමක් නිසා ඒවා ඉදිරියට කි්‍රයාත්මක කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.
මේ අනුව ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් 2017 වසර ස`දහා වෙන් කෙරුණු මුදල වන්නේ රුපියල් මිලියන 351 ක් පමණක් වන අතර එය මේ වසර ස`දහා වෙන් කරන ලද මුදලට සමාන වේ.
පාර්ලිමේන්තුවට ඊයේ ඉදිරිපත් කෙරුණු විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අනුව 2017 වර්ෂය ස`දහා ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය රුපියල් මිලියන 6,455 ක් ලෙස ස`දහන් කෙරේ.
ඉන් ජනාධිපති කාර්යාලයේ සේවක වැටුප් හා පරිපාලන වියදම් වෙනුවෙන් ලබන වසර ස`දහා රුපියල් මිලියන 2,061 ක මුදලක් වෙන් කර තිඛෙන අතර ජනාධිපතිවරයා යටතේ තිඛෙන කොමිෂන් සභා සහ විවිධ ආයතන නඩත්තුව ස`දහා රුපියල් මිලියන 1100 ක මුදලක් වෙන් කර තිබේ. ( නෙලූම් පොකුණ, ශී්‍ර ලංකා පදනම් ආයතනය, වැටුප් කොමිසම, ශී්‍ර ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය, ජාතික පෝෂණ ලේකම් කාර්යාලය, ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන වැනි ආයතන 7 ක් පමණ ඊට ඇතුළත්ය) මෙම මිලියන 1100 තුළ ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන ස`දහා රුපියල් මිලියන 800 ක් වෙන් කර ඇති අතර එය විදේශ ආධාරයක් යටතේ වැය ශීර්ෂයට එකතු කර ඇත.
ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනතා සුබසාධනය වෙනුවෙන් කි්‍රයාත්මක කරන ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන, වකුගඩු රෝග නිවාරණ වැඩසටහන, පරිසර වැඩසටහන සහ වස විස නැති දේශීය ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන මෙන්ම ළමා සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන ඇතු`ථ විශේෂ සංවර්ධන වැඩසටහන් ස`දහා රුපියල් මිලියන 2,500 ක මුදලක් වෙන් කර තිබේ.
ජනාධිපතිතුමාගේ වැය ශීර්ෂය ස`දහා හිටපු ජනාධිපතිවරුන්ගේ වියදම් ද ඇතුළත් වන අතර ඒ ස`දහා රුපියල් මිලියන 42.3 ක මුදලක් වෙන් කර ඇත.