ලොක ආර්අථික සමුළුවට සමගාමීව පවත්මාවන ලබන Digital in South Asia වැඩමුලුවට අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනානදු මහතා අද ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගිවී ඇත.

මෙහිදි දකුණු ආසියානු කළාපයේ ඩිජිටල් සේවා සැපයීමේදී අනෝණ්‍ය වශයෙන් වැදගත්වන කරැනු පිලිවදව සාකඡාකොට ඇත.

මෙහිදී ඉන්දීයානු තොරැතුරැ තාක්ෂන අමාත්‍ය රවි ශංකර් ප්රසාද් මහතා සමග සාකඡා වටයක් පවත්වා ඇති අතර මෙහිදි ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ICT ප්‍රතිපත්ති හා සාමූහිකව ක්‍රියාකල හැකි ආකාරය පිළිබදව සාකඡාකොට ඇත.

මෙ පිළිබදව රවි ශංකර් ප්රසාද් මහතාගේ ෆේසුබුක්පි ටුවේ මෙලෙස සදහන්ව තිබුනි

screen-21.23.54[19.07.2016] (1)

 

13738272_1475413589151836_5531220417295986718_o

13719447_1475413682485160_3120516920520901403_o 13680897_1475413642485164_8664102379500221560_n 13770425_1475413682485160_3120516920520901403_n