පොලීසිය යනු නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමට ඇති දෙපාර්තුමේන්තුවයි..එහි සේවයේ යෙදෙන නිළධාරීන් සැම විටම මහජන ආරක්ෂාව සහ නීතිය ආරක්ෂා කිරීමට පැය 24ම ඇප කැප වී සිටින රාජ්‍ය සේවකයෝවෙති..බණ්ඩරවෙල මූලස්ථාන පොලීසියේ කොට්ටාශ භාර පොලිස් අධ්කාරී සුදත් මාසිංහ මහතා විසින් ඉතාමත් වටිනා සමාජශීලි වැඩසටහනක් බණ්ඩාරවෙල හා ඒ අවට ඇති පාසල් වල සිසු දරුවන් හා ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් හට පවත්වන බව වාර්ථාවේ…

ළමයා, ළමා කාලය අහිමිවීම වත්මන් සමාජයට බලපා ඇති ආකාරය, නිවැරදි රසාස්වාදනය, පුද්ගලයෙකු තුල අපරාධ චර්යාවන් ඇතිවන ආකාරය, සාරධර්ම වලින් හෙබි දරුවෙකු සමාජයට දායාද කිරිමේ දී දෙමාපියන්ගේ කාර්යය භාරය, රටේ සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සදහා පාසැල් දරුවෙකුට දායකවිය හැකි ආකාරය (පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න…) යන වැඩ සටහන යටතේ මාතෘකා කිහිපයක් ඔස්සේ ඔවුන් හට දේශනයක් පවත්වමින් දැනුවත් කර ඇත..මෙවැනි වැඩ සටහන් මගින් රටේ අපරාධ රිය අනතුරු බොහොමයක් වලක්වා ගත හැක..

පොලිස් අධ්කාරීවරයෙකු යනු රාජ කාරි බහුල නිළධාරියෙකි…එවන් වූ පසු බිමක මෙවැනි සමාජයට වටිනා වැඩ සටහන් කරමින් සිසු දරුවන්ගේ අනාගතයට වටිනාකමක් ලබා දෙමින් දේශනයක් පවත්වන සුදත් මාසිංහ මහතා වැඩි දෙනෙකුගේ පැසසුමට ලක් වී ඇති බව වාර්ථාවේ..තවද එතුමන් බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ නොයෙකුත් සමාජශීලී ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වෙමින් දායකත්වයක් ලබා දෙන බව වැඩිදුරටත් වාර්ථාවේ..

පොලීසිය යනු නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීමට ඇති දෙපාර්තුමේන්තුවයි..එහි සේවයේ යෙදෙන නිළධාරීන් සැම විටම මහජන ආරක්ෂාව සහ නීතිය ආරක්ෂා කිරීමට පැය 24ම ඇප කැප වී සිටින රාජ්‍ය සේවකයෝවෙති..බණ්ඩරවෙල මූලස්ථාන පොලීසියේ කොට්ටාශ භාර පොලිස් අධ්කාරී සුදත් මාසිංහ මහතා විසින් ඉතාමත් වටිනා සමාජශීලි වැඩසටහනක් බණ්ඩාරවෙල හා ඒ අවට ඇති පාසල් වල සිසු දරුවන් හා ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් හට පවත්වන බව වාර්ථාවේ…

ළමයා, ළමා කාලය අහිමිවීම වත්මන් සමාජයට බලපා ඇති ආකාරය, නිවැරදි රසාස්වාදනය, පුද්ගලයෙකු තුල අපරාධ චර්යාවන් ඇතිවන ආකාරය, සාරධර්ම වලින් හෙබි දරුවෙකු සමාජයට දායාද කිරිමේ දී දෙමාපියන්ගේ කාර්යය භාරය, රටේ සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීම සදහා පාසැල් දරුවෙකුට දායකවිය හැකි ආකාරය (පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න…) යන වැඩ සටහන යටතේ මාතෘකා කිහිපයක් ඔස්සේ ඔවුන් හට දේශනයක් පවත්වමින් දැනුවත් කර ඇත..මෙවැනි වැඩ සටහන් මගින් රටේ අපරාධ රිය අනතුරු බොහොමයක් වලක්වා ගත හැක..පොලිස් අධ්කාරීවරයෙකු යනු රාජ කාරි බහුල නිළධාරියෙකි…එවන් වූ පසු බිමක මෙවැනි සමාජයට වටිනා වැඩ සටහන් කරමින් සිසු දරුවන්ගේ අනාගතයට වටිනාකමක් ලබා දෙමින් දේශනයක් පවත්වන සුදත් මාසිංහ මහතා වැඩි දෙනෙකුගේ පැසසුමට ලක් වී ඇති බව වාර්ථාවේ..තවද එතුමන් බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ නොයෙකුත් සමාජශීලී ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගී වෙමින් දායකත්වයක් ලබා දෙන බව වැඩිදුරටත් වාර්ථාවේ..