මේ වසරේ පළමු අර්ධය තුළ ප්‍රතිසන්ධාන වැඩසටහන සමග ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය  වර්ධනය වෙමින් පවතින බව බ්‍රිතාන්‍ය පවසයි.

එහෙත් මානව හිමිකම් පිළිබඳ තවදුරටත් අභියෝග පවතින බව බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ අමාත්‍යාංශ කාර්යාලයේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ වාර්තාවක් මගින් දක්වා ඇත.

සිවිල් සමාජය සහ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරනන්නන් සම්බන්ධ තත්ත්වය ගත වු මාස 6 තුළ  වර්ධනය වී ඇති බව එම වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

ඉඩම් නිදහස් කිරීමට පියවර ගැනීමෙන් සිවිල් ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පැහැදිලි වන බව ද අදාළ වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී තිබේ

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත  සම්මත කිරීම, අතුරුදන්වූවන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම, වද හිංසාව සම්බන්ධයෙන් සහ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ද අදාළ වාර්තාවේ අවධානය යොමුකර තිබේ.

හඳුන්වාදීමට නියමිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම් සම්බන්ධයෙන් නව වර්ධනයන් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකාවට හොඳ අවස්ථාවක් උදා වී ඇති බව ද බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ අදහසයි.