වත්මන් ආණ්ඩුවට රට සංවර්ධනය කරා ගෙනයාමට කිසිඳු වැඩපිළිවෙළක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ පසුගිය රජය ක්‍රියාත්මක කළ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ වත්මන් රජය ලෝකයට ඉදිරිපත් කරමින් සිටින බවයි.

එමෙන්ම කුමන බාධා එල්ල වුව ද පාගමන ඉතා සාර්ථකව සිදුකරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේය.