මෙන්න ඊයේ අපේ නුවන් ප්‍රදීප් 10000 වෙනි lbw එක අරන් ඉතිහාසගත වූ ඒ සුපිරි මොහොත බලන්න මේ Video එකෙන්.

Nuwan Pradeep’s wicket marked the 10000th lbw in Tests, South Africa v Sri Lanka, 1st Test, Port Elizabeth, 3rd day, December 28, 2016