ධාවනයට නුසුදුසු තත්වයේ පවතින බස් රථ දහසක් අලුත්වැඩියා කර යළි ධාවනයට එක් කිරීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

එම මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී කාර්මික බී.කේ ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේ වසර 15ට වඩා පැරණි බස් රථ දහසක් මෙලෙස අලුත්වැඩියා කිරීමට නියමිත බවයි.

මේ සඳහා රුපියල් මිලියන 3000ක මුදලක්  වැයවන බවට තක්සේරු කර ඇත.

මේ අතර අලුත්වැඩියා කර භාවිතයට ගත නොහැකි මට්ටමේ තවත් බස් රථ 500ක් පවතින බවට හඳුනාගෙන ඇති බව කාර්මික බී.කේ ආරියරත්න මහතා සඳහන් කළේය.