පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ප්‍රාථමික අලෙවිකරුවෙකු විසින් කරනු ලබන ව්‍යාපාර කටයුතු සහ ක්‍රියාකාරකම් 2017 ජූලි මස 06 වන දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි මාස 6ක කාල සීමාවක් සඳහා අත්හිටුවා තිබේ.

ලියාපදිංචි ස්කන්ධ හා සුරැකුම්පත් ආඥාපනත හා දේශීය භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ආඥාපනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නියෝගයන්ට අනුව මහ බැංකුවේ මූල්‍ය මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගන්නා ලදී.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ, මෙම ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් වෙළෙඳපොළ කටයුතු කෙරෙහි අගතිදායක නොවන බවට සහතික වීමේ කාර්යය සඳහා මහ බැංකුව විසින් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බව ය.

පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ ගණුදෙනුකරුවන්ගේ සහ ප්‍රතිපාර්ශවයන්ගේ හිමිකම්වලට හානි නොවන පරිදි අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබන බව ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.