ඩීල් පාරාදීසයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ, ඩීල් මූලස්ථානය පාර්ලිමේන්තුව බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා. ඒ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සාමාජිකයින් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධවන බවට පවතින රාවය පිළිබඳව කළ විමසීමකදීය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ වික්‍රමනායක මහතා පැවසූවේ “ මම හිතන්නෙ නෑ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සිටින හැම කෙනාම ඒකබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරනව කියල. නිලතලවලට වේවා මුදල්වලට වේවා එහෙට මෙහෙට මාරුවෙන ඒව සිද්ධ වෙනව. ලොකු පිරිසක් යයි කියලනම් හිතන්නෙ නැහැ. හැබැයි පිරිසක් යන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන පුදුම වෙන්නෙ නැහැ.“

ඇමතිකමක් නැතුව නින්ද නොයන සහ වැසිකිළි නොයන අය ආණ්ඩුවට යනු ඇතැයිද එවැනි අය නවත්වන්න බැරි බවද ඒ මහතා පැවසුවා.