පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට රුපියල් ලක්ෂයක මාසික කාර්යාල දීමනාවක් සහ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමකටම ලබාදෙන දීමනාව රුපියල් 2000කින් වැඩි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මෙම වරප්‍රසාදය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225ටම හිමි වනවා. 225X100000= 22500000