විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වට රවුමේ සිට පාර්ලිමේන්තුව දක්වා මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි.