චීනය සැප්තැම්බර් මාසයේදී ලොවවිශාලතම රේඩියෝ දුරේක්ෂය නිෂ්පාදනයකිරීමට පටන්ගනී එහි විශාලත්වය පාපන්දු ක්‍රීඩාංගන 30 පමනවෙයි.

මෙම දුරේක්ෂයේ විශේෂත්වය වනුයේ විශ්වයේ සියුම් කොන් ගවේෂණයකිරීමට හැකිවීමයි.

මෙම දුරේක්ෂයේ ප්‍රදාන මෙහෙයුම් 2ක්වෙයි විශ්වයේ පිහිටීම සහ පිටසක්වල ජීවින් සිටින ස්ථානගවේෂණයයි ස්තිර වශයෙන්මමෙම දුරේක්ෂය හරහා ස්ථිර පිළිතුරක් සොයාගත හැකිබව චීනරජය පවසයි මේ අනුව තව වසර 5ක් ඇතුලත පිටසක්වල ජීවින් සිටින ලෝකය දැන ගැනීමට හැකිබව විස්වාසයයි.