අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත් පාසල් දරුවන් 25,000කට අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සියළු ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් සහන පැකේජයක් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා තීරණය කර තිබේ.
ඒ අනුව දිස්ත්‍රීක්ක 08ක ආපදාවට පත් වූ පාසල් දරුවන් වෙනුවෙන් මෙම විශේෂ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
ලබා දෙන  මෙම සහන පැකේජයේ එක් ශිෂ්‍යයෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් 10,000ක් පමණ වටිනා ද්‍රව්‍ය ඇතුළත්වේ.
ඒ අතර නිල ඇදුම් රෙදි කට්ටල 03ක්, සපත්තු වව්චරයක්, පෙළ පොත් සහ අභ්‍යාස පොත් ඇතුළත් වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.
ආපදාවට පත් වූ පාසල් දරුවන් සම්බන්ධ නිවැරදි තොරතුරු පංති භාර ගුරුවරයා, විදුහල්පතිවරයා සහ ග්‍රාම නිලධාරිවරයා යන අය විසින් සහතික කර තිබීම අනිවාර්ය  වන බව සඳහන්වේ.
නිවැරදි තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසු ඉදිරි සතියේ සිට පිඩාවට පත් පාසල් දරුවන් වෙත සහන පැකේජ ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබේ.