ඇමති චම්පික රණවක සහ අතුරලියේ රතන හිමියන් විසින් බොදු බල සේනා සංවිධානයට විවිධ කොන්ත්‍රාත් දුන්නේ යයි බොදු බල සේනාවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඩිලන්ත විතානගේ මහතා විසින් කළ ප්‍රකාශය සදහන් පුවත ඉවත් කරන ලෙස ඩේලි මිරර් වෙබ් අඩවියට බලපෑම් කර ඇති බව කොලම්බු ටුඩේ වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

එම පුවත පහතින් කියවන්න

Daily Mirror Website Removes News Story ‘Champika, Rathana Thera Responsible For Gnanasara Thera’s Actions’

Daily Mirror has been forced to remove news reports form its website. The news story ‘Champika, Rathana Thera responsible for Gnanasara Thera’s actions’ is removed from their website without giving any clarification. According to the sources within the Daily Mirror, Minister Patali Champika Ranawaka has yesterday forced them to remove the story from its website.

We publish below the news story in full;

Champika, Rathana Thera responsible for Gnanasara Thera’s actions

The Bodu Bala Sena (BBS) said today Minister Patali Champika Ranawaka and MP Athureliya Rathana Thera should take responsibility for its General Secretary Galagodaaththe Gnanasara Thera intervening in various matters in the country.

Champika, Rathana Thera responsible for Gnanasara Thera’s actions

The Bodu Bala Sena (BBS) said today Minister Patali Champika Ranawaka and MP Athureliya Rathana Thera should take responsibility for its General Secretary Galagodaaththe Gnanasara Thera intervening in various matters in the country.

“Gnanasara Thera would have turned even more violent had he accepted the contracts given by Minister Ranawaka and Rathana Thera,” BBS CEO Dilanthe Vithanage told a news conference.

He said they had prompted Gnanasara Thera to incite violence to achieve their political goals.“No one talks about the real issues which he raises in public,” Mr. Vithanage said.

Sinhala Ravaya General Secretary Magalkande Sudaththa Thera said the Government was trying to label Gnanasara Thera as another Prabhakaran.

“The joint opposition paints the BBS as a front of the Government while the Government the BBS as a JO front. The Government also blamed the BBS saying the BBS was created by former defence secretary Gotabaya Rajapaksa to pave the way for him to contest the 2020 presidential election. On the other hand the JO said the BBS was created to support Minister Champika Ranawaka to do the same,” he said.