පොලිස්පතිවරයාගේ නිර්දේශ මත හා ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතියට යටතේ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් දෙදෙනෙකුට හා සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් 09කට ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී තිබේ.