පසුගිය දිනක අප web අඩවිය විසින් අනාවරණය කල පරිදි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා හා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රභාලයකු අතර ඇතිකරගත් ඩීල් එකකට අනුව බැසිල් වීරයකු වීමට සිදුකරන සැලසුම අමාත්‍ය දිලාන් පෙරේරා මහතා අනාවරණය කරන ලද්දේ මේ ආකාරයටයි.

අප විසින් සිදුකල අනාවරණය සහිත ලිපිය පහත දැක්වේ.

අගෝස්තු 1 වෙනිදා බැසිල් නිදහස් – ලේක් හෝටලයේ කාමරයක් තුල ප්‍රභල ඇමතිවරයකු සහ බැසිල් හමුවක්