පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන් 225 දෙනා වෙනුවෙන් තීරු බදු රහිත වාහන බලපත්‍ර මාස තුන හතරකින් එතියි ඇමැති තලතා අතුකෝරාළ හා නියෝජ්‍ය ඇමැති නිමල් ලංසා පවසයි.

නියෝජ්‍ය ඇමැති නිමල් ලංසා පැවසූයේ තමා ටොයොටෝ වී8 වාහනයක් රුපියල් ලක්ෂ 85කට ගත් බවයි. ඇමැතිනී තලතා අතුකෝරාළ පැවසූයේ තමාගේ පෞද්ගලික මුදලින් ටොයොටා සහරා වාහනයක් ගත් බවයි.