මෙය ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් නොව එක්සත් ජනරජයේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඔහු සිදුකරනා ඉල්ලීමකි.අපි කුහකයන් නොවෙමු.සමස්ථ මිනිස් සමාජය වෙනුවෙන්ම එක්සත් රාජධානියේ මිනිසුන් වෙනුවෙන් ඔහු සිදුකරන සේවය අගය කරන්නෙමු.

2015 දෙසැම්බර් චෙන්නායි ගංවතුවර වෙනුවෙන් සංගා මිලියන 6ක්ද මුරලි මිලියන 10ක්ද ප්‍රධානය කලේ ඉන්දියානු ජනතාවගේ හිත්වල වීරයන් වෙමිනි. නමුත් සංගක්කාරලා මුරලිලා වෙනුවෙන් ජයගෝෂා නැංවූ සංගක්කාරලා මෙවර තමන්ගේම තමන්ට් ආදරය කරනා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සහෝදර ශ්‍රී ලාංකිකයන් ගංවතුරෙන් අවතැන් වෙන විට උදව් කලා නම් ඉතා අගනේය.

තමන් වෙනුවෙන් කෑමොර දුන් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් කඳුලු නො එන සංගලාට එංගලන්තයේ මෙන්ම ඉන්දියාවේ මිනිසුන් අඬද්දී කිරි එරෙයි. අපේ මිනිසුන් වෙනස් ජාතියක් වන්නේ ඒ නිසාය.