බැඳුම්කරයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකේ ඉඳන්, මහබැංකුවේ බැඳුම්කර සිද්ධිය සරලව දැනගන්න..

The Bond Game (The Whenever Show w/ Indi)
The Whenever Show explains bonds. Dodgy bonds.

(Copied : YAMU TV)