මහා බැංකු අදිපති වරයා පිලිබදව මතුවී තිබෙන ගැටලුව පිලිබදව ජනාදිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ විශේෂ ප්‍රකාශය

ජනාදිපති තුමා ජාතිය අමතමින් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නේ මේ වන විට මුළු සමාජයේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉතා පිරිසිදු චරිතයක් ලෙස පිළිගන්න නිසා ඒ ගවුරවය මතුවටත් සුරැකෙන්න මහා බැංකු අදිපති වරයා ඉල්ලා අස්විය යුතුබවයි