සෑම වර්ගයකටම අයත් දුම්වැටියක මිල අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 5කින් ඉහළ යන බව දුම්කොළ සමාගම පවසයි.

එය අවම වශයෙන් සියයට 15ක මිල වැඩිවීමක් බව එම සමාගම කියයි.

මෑතකදීද දුම්වැටියක මිල රුපියල් 7කින් ඉහළ දැමීය.

නවතම මිල වැඩිවීමත් සමග මාසයක් ඇතුළත දුම්වැටියක මිල රුපියල් 12කින් ඉහළගොස් තිබේ.

පහත දැක්වෙන්නේ එක් එක් දුම්වැටි වර්ගවල මිල වැඩිවීම සම්බන්ධයෙන් දුම්කොළ සමාගම විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයයි.

 

download