මුදලට තරුණයින් අතුරුදාහන් කළ කණ්ඩායම් ගැන දෙමාපියන් දන්නා තොරතුරු  හෙලිවෙයි 

වීඩියෝව බලන්න