කුරුණෑගල පාර්ලි‌‌මේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මෑතකදී අලුත්වැඩියා කර භාරදෙනු ලැබූ ඔහුගේ නිල නිවසේ නව ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා තවත් රුපියල් ලක්ෂ 200කට ආසන්න මුදලක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් සභානායක ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

“හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවාස පරිශ්‍රයේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරිම වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදන සැලසීම” යන ශීර්ෂයෙන් යුතුව ශීර්ෂ අංක 01 යටතේ 2016.05.24 දින මෙම මුදල් වෙන්කරවාගෙන ඇත.

මෙම නිවස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සිතැඟි අනුව අලුත්වයැඩියා කිරීමටද වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව මීට පෙරද රුපියල් ලක්ෂ 300ක වියදමක් සිදු කර තිබුණි.