රජය විසින් සිදුකරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා දේශපාලඥයන්ගේ නම් භාවිතා කිරීම නොකළ යුතු බවට වන යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මහලේකම් අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසයි.

සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිසිවක් දේශපාලඥයින්ගේ මුදල් වලින් සිදු නොකරන බව පෙන්වාදෙන අමාත්‍යවරයා ඒවා ජනතාවගේ බදු මුදල් භාවිත කරමින් සිදුකරන බව පවසයි.

ඇතැම් ව්‍යාපෘති සඳහා විදේශ ණය හෝ ආධාර ලැබෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා දේශපාලඥයින්ගේ නම් භාවිතා කිරීම සුදුසු ක්‍රියාවක් නොවන බව මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.