​පසුගිය මස 26 වනදා ඇද හැලුන මහා වර්ෂාව සමඟ ඇතිවූ ගංවතුරෙන් රත්නපුර, කළුතර, මාතර, ගාල්ල ආදී දිස්ත්‍රික් රැසක ජනතාව අසරණ වුනා. ගොඩ ගැලු මහා ගං දියෙන් තම ජිවිත දේපොළ අහිමි වුවන් අතරින් එක කඳුළු කතාවක් වාර්තාවන්නේ අයගම ප්‍රදේශයෙන් ඒ පුංචි දෙව්මිනිගේ කඳුළු කතාවයි.

පිය රැකවරණය අහිමිව මව සමඟ ජීවත් වන දෙව්මිණි වාසය කල නිවාස සම්පුර්ණයෙන්ම පසුගිය ගංවතුරින් විනාශ වී ගියා. හරිහමන් ආදායමක් නොමැති අසනීප දෙව්මිනිගේ මවට අධ්‍යාපනයට ඇති දක්ෂ දෙව්මිනිට අධ්‍යාපනය ලබා දීමට හා නිවසක් තනා ගැනීම සිහිනයක්. හැඳිවත පමණක් ඉතිරිව අසරණවූ දෙව්මිනිගේ මව ඉල්ලා සිටින්නේ තමන්ට ජිවත් වීමට නිවසක් තැන දෙන ලෙසයි!

ඔබටත් මේ අසරණ මවට හා දියණියට නිවසක් හැකියාවක් ඇතිනම් එය උතුම් වූ උපකාරයක් මෙන්ම මහා පුණ්‍ය කර්මයක්වේවනු ඇත්තේය.

දී කඳුළු කතාව පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්!