රජය ලබාදී ඇති සහන කාලය තුළ රථ වාහනවල අයිතිය තම නමට හරවා ගැනීම සඳහා විශාල පිරිසක් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන බව වාර්තා වෙයි.

දඩ මුදලකින් තොරව අදාළ ලිපි ගොණු සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ලබාදී ඇති මාස 03ක කාලය මේ මස 31 වන දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.

කෙසේ වුවද විශාල පිරිසක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත්වීම හේතුවෙන් සේවා සැපයීමේ ගැටළු මතුව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෝටර් රථ වාහන ආඥා පනතට අනුව මෝටර් රථයක්  මිලදී ගැනිමේදී දින 14ක් තුළ එම අයිතිය පවරා නොගෙන විවෘතව තබා ගැනීම නීති විරෝධී වෙයි.

මේ අතර අලුතින් රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ද විශාල පිරිසක් පෝලිම්වල රැදී සිටින බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේය.