මේ දැන් පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය සරත් අමුණුගම මහතා විසින් අදහස් පල කරමින් සඳහන් කලේ, වැට් බද්දෙන් සෞඛ්‍ය සේවා සහ ගුවන් ටිකට්පත් සඳහා පනවා තිබූ වැට් බද්ද ඉවත් කරන බවත්, සිගරට්, අරක්කු ඇතුළු මධ්‍යසාර වෙනුවෙන් වැට් බද්ද පනවන බවත්ය.