විමල් වීරවංශ අත්අඩංගුවට ගැනීම බටහිර කුමන්ත්‍රණයක් බව රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසනවා.එතුමා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ බටහිරින් පැමිණි වාහන විමල් විරවංශ විසින් අවභාවිත කල ඇති බවත් එම වාහන සදහා ලබා දුන් ඉන්ධනද බටහිර රටවලින් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන ලද ඉන්ධන බවත් එම ඉන්ධනද ඔහු අවභාවිතා කර ඇති බැවින් මෙය බටහිර කුමන්ත්‍රණයක් විය හැකි බවය.එතුමා දැක්වූ අදහස් පහත වීඩියෝවේන් නැරබිය හැක.