කොන්දේසි විරහිතව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය රැකගැනීම සඳහා සියලුම පාක්ෂිකයින් එක්විය යුතු බව  හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය පවසයි.

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය මෙම අදහස් පළ කළේය.

මේ අතර ඉතා ඉක්මනින් විපක්ෂයේ භුමිකාවෙන් ඉවත්ව නව ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ප්‍රසන්න රණතුංග මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය