සං‍ශෝධිත වැට් බදු පනත් කෙටුම්පත සභානායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු 1.00ට රැස්වීමෙන් පසු වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පළමු වර කියවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණ.

සංශෝධිත වැට් බදු පනත් කෙටුම්පත පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 13 වැනිදා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

එහිදී එම කැබිනට් පත්‍රිකාව සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ඒකමතික  අනුමැතිය හිමි වුණි.