අද දින ජනාධිපති ලේඛම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී විශේෂඥ වෛද්‍ය මහාචාර්ය  නෙවිල් පෙරේරා මහතා වෛද්‍ය වෘත්තීය සමිති විසින් ඇති කරනු ලැබූ අර්බුදය පිළිබඳව දැක්වූ අදහස් පහතින් නරබන්න