කොස්ගම, සාලාව යුධ හමුදා කඳවුරේ සිදුවු පිපුරුමෙන් පීඩාවට පත් පවුල් 316ක් සඳහා මේ වන විට වන්දි මුදල් ලබාදී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සාලාව යුධ හමුදා කදවුරේ පිපුරුමෙන් පීඩාවට පත් පවුල් සඳහා මසකට රුපියල් 50,000 බැගින් ලබාදීමට රජය පසුගියදා තීරණය කළේය.

ඒ අනුව පුද්ගලයින් 338 දෙනෙකු වන්දි මුදල් ලබාගැනීම සඳහා අයඳුම් කර තිබු බව ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

මේ අතර පිපුරුමෙන්  සාලාව ප්‍රදේශයේ හානියට පත් නිවාස සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් වන තක්සේරු වාර්තා ලබාගැනීම කඩිනමින් අවසන් කිරීමට පියවර ගන්නා බව කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නන්ගර මහතා කීවේය.

ඔහු සඳහන් කළේ මේ වන විට හානියට පත් නිවාස සහ ව්‍යාපාරික ස්ථාන 1225ක් සම්බන්ධයෙන් තක්සේරු වාර්තා ලැබී ඇති බවයි.