පාර්ලිමේන්තුවේ උදය ගම්මන්පිල මහතාගේ සිද්ඩය සම්බන්ද විවාදයේ දී හිරුණිකා මහත්මිය විසිකළ තොප්පිය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා බලෙන් ගම්මන්පිල මහතාට  දායි පසුව  පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් කරයි